BiW Ubezpieczenia
Średnie kursy NBP - 2017-10-20: EUR - 4,2452; USD - 3,5966

1. Ubezpieczenia komunikacyjne


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Celem zakupu polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zapewnienie posiadaczowi pojazdu ochrony ubezpieczeniowej na wypadek szkód jakie może wyrządzić innym uczestnikom ruchu swoim pojazdem. W dzisiejszym świecie zdarza się, że pozornie niewielkie szkody niosą za sobą ogromne odszkodowania włączając w to zadośćuczynienie pieniężne wobec poszkodowanych. Dlatego warto zadbać, aby zakupiona polisa wystawiona była przez Ubezpieczyciela posiadającego stabilną sytuację finansową, gdyż to on ma w naszym imieniu świadczyć ewentualne odszkodowania. Ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem obowiązkowym, stąd celem jego zakupu jest także spełnienie obowiązku ustawowego. Brak takiego ubezpieczenia naraża posiadacza pojazdu na karę nałożoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w czasie ruchu lub postoju pojazdu, a także podczas jego załadunku i rozładunku. Ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem obowiązkowym, regulowanym przez ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2003 nr124 poz.1152 ).

Dzięki ujednoliconej regulacji zakres ubezpieczenia pozostaje taki sam w każdym Towarzystwie, niezależnie od jego ceny. Proponujemy więc Państwu zakup tego ubezpieczenia na atrakcyjnych warunkach cenowych.


Ubezpieczenie Auto Casco

Celem zakupu polisy Auto Casco jest zapewnienie właścicielowi pojazdu pełnego komfortu na wypadek zaistnienia zdarzenia objętego polisą ubezpieczeniową. Warto zadbać, aby umowa ubezpieczenia obejmowała swoim zakresem maksymalna ilość zdarzeń po to, by w chwili uszkodzenia pojazdu likwidacja szkody przebiegała szybko i profesjonalnie.

Przedmiotem ubezpieczenia są szkody w pojeździe polegające w szczególności na:
• zderzenia z innym pojazdem, podłożem, przedmiotami, zwierzętami lub osobami znajdującymi się poza pojazdem,
• powodzi, zatopienia, huraganu, pioruna, bezpośredniego działania opadu atmosferycznego, osuwania lub zapadnięcia się ziemi, lawiny, pożaru, wybuchu,
• uszkodzenia przez osoby trzecie pojazdu lub ubezpieczonego dodatkowo wyposażenia,
• kradzieży pojazdu, jego części lub/i ubezpieczonego dodatkowo wyposażenia, bądź zaboru pojazdu w celu jego krótkotrwałego użycia.

Co musisz wiedzieć aby zakupić dobre AC:
• czy proponowana suma ubezpieczenia pojazdu jest adekwatna do jego wartości rynkowej (czy nie jest zbyt niska lub zbyt wysoka),
• jakie udziały własne oraz franszyzy określa Ubezpieczyciel w swoich Warunkach Ubezpieczeniach,
• w jakim zakresie ubezpieczenie chroni pojazd (czy obejmuje np. ryzyko kradzieży),
• jakich zabezpieczeń pojazdu przed kradzieżą wymaga Ubezpieczyciel dla skutecznego zawarcia umowy ubezpieczenia,
• jaki wariant ubezpieczenia Auto Casco zostanie zastosowany w Państwa polisie.


Ubezpieczenie Mini Casco

Celem zakupu ubezpieczenia Mini Casco jest w szczególności uzyskanie odszkodowania przez właściciela pojazdu w chwili całkowitej jego utraty, bądź to wskutek kradzieży, bądź też wskutek doszczętnego rozbicia. Produkt kierowany jest w szczególności do Klientów, którzy jeżdżą ostrożnie i nie mają w zainteresowaniu zakupu pełnej ochrony pojazdu. Ogromną zaletą tego produktu jest jego znikoma wręcz cena, pozwalająca zaoszczędzić do 70% składki w porównaniu do klasycznego Auto Casco.

Przedmiotem ubezpieczenia są szkody w pojeździe:
• przekraczającej swoją wartością 70% wartości pojazdu (tzw. szkody całkowite),
• kradzieży pojazdu.


Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Celem zakupu ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia osób użytkujących pojazd i to zarówno jako osoba kierująca, jak i pasażer. Zaletą tego produktu jest relatywnie niska cena w stosunku do proponowanego zakresu ochrony oraz pełna swoboda Klienta w wyborze sumy ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia NNW komunikacyjnego są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas wypadków pojazdu, związanych z:
• ruchem tego pojazdu,
• wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu,
• załadunkiem i rozładunkiem pojazdu,
• postojem lub naprawą pojazdu na trasie,
• pożarem lub wybuchem pojazdu.


Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierującego

Celem zakupu ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierującego jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia osobie kierującej pojazdem. Produkt dedykowany jest szczególnie dla Klientów spędzających dużo czasu za kierownicą. Zaletą tego produktu jest bardzo wysoka suma ubezpieczenia od 100 tys do 500 tys zł. przy zachowaniu niezwykle niskiej ceny.


Assistance

Celem zakupu ubezpieczenia Assistance jest zapewnienie kierowcy oraz jego pasażerom pomocy w razie awarii pojazdu. Produkt stanowi doskonałe uzupełnienie oferty ubezpieczeń komunikacyjnych zapewniając uczestnikom podróży zakres świadczeń, który na wypadek zaistnienia awarii pojazdu pozwala bezpiecznie kontynuować podróż, bądź w szybkim czasie powrócić do domu.

Przedmiotem ubezpieczenia Assistance są w szczególności zdarzenia polegające na: • naprawie pojazdu na miejscu zdarzenia,
• holowanie,
• transport lub zakwaterowanie kierowcy i pasażerów,
• wynajem samochodu zastępczego,
• dostarczenie samochodu po naprawie,
• organizację dostawy części zamiennych,
• udzielenie zaliczki gotówkowej na pokrycie kosztów naprawy,
• udzielenie wszechstronnych informacji przydatnych w czasie podróży.

Ubezpieczenie w różnych swoich wariantach może obejmować terytorium RP lub rozszerzać zakres także poza jej granice.


Ubezpieczenie szyb w pojeździe

Celem zakupu ubezpieczenia szyb w pojeździe jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej posiadaczowi pojazdu, na wypadek uszkodzenia częściowego lub całkowitego szyb pojazdu. Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to produkt samodzielny, który można zakupić poza ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub ubezpieczeniem Auto Casco. Oznacza to w praktyce, że likwidacja szkody polegającej na naprawie lub wymianie szyby w ramach tego ubezpieczenia w żaden sposób nie wpływa na zniżki za bezszkodowość w powyższych ubezpieczeniach.

Ogromną zaletą tego produktu jest jego niewielka cena.

Przedmiotem pojazdu są szyby: czołowa, boczne i tylna pojazdu uszkodzone wskutek:
• zderzenia z innym pojazdem, z osobami, przedmiotami lub zwierzętami znajdującymi się poza pojazdem,
• powodzi, zatopienia, huraganu, pioruna, bezpośredniego działania opadu,
• atmosferycznego, osuwania lub zapadnięcia się ziemi, lawiny,
• pożaru, wybuchu.


Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

Celem zakupu ubezpieczenia ochrony prawnej w ruchu drogowym jest uzyskanie od Ubezpieczyciela zwrotu kosztów pomocy prawnej poniesionych w celu ochrony interesów ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze pasażera.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:
• dochodzenie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze pasażera,
• obronę w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia,
• postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, • ochronę interesów właściciela lub posiadacza pojazdu w sprawach związanych z umowami związanymi z pojazdem.

Pomoc prawna obejmuje zwrot kosztów:
• wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego,
• kosztów sądowych wszystkich instancji, w tym kosztów opinii biegłych lub rzeczoznawców, kosztów tłumaczenia dokumentów potrzebnych do obrony interesów ubezpieczonego,
• kosztów poniesionych przez stronę przeciwną w związku z obroną jej prawnych interesów, o ile ubezpieczony jest zobowiązany do ich pokrycia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu kosztów sądowych wszystkich instancji, w tym kosztów opinii biegłych lub rzeczoznawców, kosztów tłumaczenia dokumentów potrzebnych do obrony interesów ubezpieczonego,
• koszty podróży ubezpieczonego do sądu zagranicą, jeżeli konieczne jest jego stawiennictwo przed sądem.


Pakietowe ubezpieczenia pojazdów

Celem zakupu pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego jest optymalne połączenie ofert ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń majątkowych. W zamian Klient może otrzymać atrakcyjne propozycje cenowe dla obu grup ubezpieczeń oraz szeroki zakres oferowanej ochrony.

W swojej bogatej ofercie posiadamy wiele ofert tego typu, są to w szczególności pakiety dla:
• pojazdów fabrycznie nowych,
• grup zawodowych,
• pakiety lokalne,
• posiadaczy pojazdów chcących jednocześnie ubezpieczyć swoje mienie.

W szczególności zachęcamy do skorzystania w tym zakresie z naszej oferty Klientów, którzy posiadają mniej niż 30% zniżek za bezszkodową jazdę w ubezpieczeniach komunikacyjnych lub nie posiadają takich zniżek wcale.

created & designed (2013)
Copyright 2009 -- 2013 BiW Ubezpieczenia Sp.J.

Oferta indywidualna

Twój samochód i pasażerowie

Twój dom i mieszkanie

Twoje gospodarstwo i plony

Twoja firma

Twoja podróż i wypoczynek

Twoje życie i zdrowie

Oferta dla korporacji

Flotowe programy ubezpieczeniowe

Kompleksowa obsługa branży transportowej

Dedykowane ubezpieczenia dla branży stolarskiej

D&O ubezpieczenie OC członków zarządu

Dedykowane programy ubezpieczeniowe dla energii odnawialnej

Ubezpieczenia dla sklepów wielkopowierzchniowych

Gwarancje ubezpieczeniowe

Pomoc dla Klienta

warto wiedzieć

zgłoszenie szkody

druki dotyczące szkód

druki wypowiedzeń

druki posprzedażowe

pozostałe druki

kontakt z BiW

Rzecznik Ubezpieczonych

Komisja Nadzoru Finansowego

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Strefa Agenta BiW Ubezpieczenia

Panel Agenta

Jak zostać Agentem BiW Ubezpieczenia?

Korzyści ze współpracy

Warunki wspólpracy

Zadaj pytanie Specjalistom BiW Ubezpieczenia